Главная / 2014 / Оружие и охота №2

ДИНАМІКА АВТОМАТИЧНОЇ ЗБРОЇ

Будь-яка автоматична вогнепальна зброя функціонує на основі законів механіки. Тому їх глибоке розуміння має велике практичне значення для інженерів, що займаються проектуванням такої зброї.

Особливо велике практичне застосування має динаміка — розділ механіки, що вивчає закономірності руху матеріальних тіл під дією прикладених до них сил.

Базовими поняттями динаміки є сила, маса і прискорення, котрі пов'язані між собою основним законом динаміки — другим законом Ньютона:

де F — сила, що діє на тіло (Н);

m — маса цього тіла (кг);

a — прискорення, отримане тілом (м/с2);

Оскільки прискорення a дорівнює зміні швидкості руху тіла за час дії сили:

то формулу (1) можна записати в такому вигляді:

Добуток, що стоїть у правій частині рівняння називається кількістью руху тіла, а добуток зліва — імпульсом сили.

Отже, співвідношення (2) словами можна описати так: зміна кількості руху тіла дорівнює імпульсу сили, що діє на це тіло. Якщо на тіло не діє жодної сили (тобто рівнодійна сил дорівнює нулю), то зміни швидкості тіла не відбувається і воно залишається у стані спокою або зберігає прямолінійний рівномірний рух.

Останнє твердження, відоме як перший закон Ньютона, справедливе для інерційних систем відліку, однією з яких можна вважати систему, повязану з центром Землі.

Третім базовим законом динаміки є закон рівності дії і протидії, котрий стверджує, що при взаємодії двох тіл сили з якими вони діють одне на одне, рівні між собою і направлені в протилежні напрямки вздовж однієї прямої.

Але рівність сил взаємодії не є рівністю результатів їх дії, адже вони прикладені до двох різних тіл з різною масою, пружністю, швидкістю руху до взаємодії.

Ще одним важливим поняттям динаміки є механічна робота — добуток сили, що діє на тіло, на його переміщення: