Главная / 2007 / Оружие и охота №8

Оружие и Охота №8 2007 г.

09 липня 2007 року м. Київ

№ 224

Про проведення полюванняна пернату дичинув мисливський сезон2007/2008 року

Зареєстровано у Міністерстві юстиції України "11" липня 2007 р.

Вiдповiдно до Закону України "Про мисливське господарство та полювання"

НАКАЗУЮ:

1. Установити такi строки полювання:

1.1. На качок (крiм гоголя, чернi бiлоокої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка, крохалiв), лиску, куликiв (крiм кулика-сороки, ходуличника, шилодзьобки, кроншнепiв, чайки, лежня, дерихвостiв, поручайника, крем'яшника, чорниша, перевiзника, фiфi, зуйкiв морського, малого, великодзьобого, галстучника), голубiв (крiм голуба-синяка) — з 18-ї години 11 серпня до 31 грудня 2007 року.

1.2. На гусок: сiру, бiлолобу велику, гуменника — з 18-ї години 11 серпня 2007 року до 28 сiчня 2008 року.

1.3. На перепiлку — з 18-ї години 11 серпня до 1 листопада 2007 року.

1.4. На курiпку сiру та фазана — з 3 жовтня до 31 грудня 2007 року.

1.5. На пернату дичину, вирощену на фермах i випущену в мисливськi угiддя "під пострiл" — з 1 серпня до 31 грудня 2007 року.

2. Установити, що:

2.1. Полювання проводиться за наявностi в користувачiв угiдь матерiалiв дiючого мисливського упорядкування.

2.2. Днями полювання є субота, недiля й середа, а для мисливцiв з собаками лягавих порiд i спанiелями (за винятком полювання на гусей) додатковий день полювання — четвер. На вальдшнепа та перепiлку в мiсцях їх масової висипки — усi днi тижня (за згодою користувача мисливських угiдь).

2.3. Норма добування пернатої дичини одним мисливцем за день полювання не повинна перевищувати:

гусей — 3; голубiв — 15;

качок — 5; перепiлок — 15;

лисок — 7; курiпок сiрих — 3;

куликiв — 10; фазанiв — 3.

2.4. Норму добування одним мисливцем за день полювання пернатої дичини, вирощеної на фермах i випущеної в мисливськi угiддя "пiд пострiл" встановлює користувач мисливських угiдь.

2.5. Вiдстрiльнi картки на добування пернатої дичини видаються мисливцям безпосередньо користувачами мисливських угiдь, вiдповiдно до пропускної спроможностi цих угiдь.

2.6. У мiсцях зимiвлi диких гусей на Азово-Чорноморському узбережжi полювання на них дозволясться тiльки на суходiльних дiлянках i внутрiшнiх водних об'єктах iз засiдки у свiтлу частину доби.

2.7. Умови органiзацiї та здiйснення полювання для iноземних мисливцiв, днi полювання, норми добування тварин, розмiр плати за наданi послуги й добуту продукцiю визначаються вiдповiдними договорами, що укладаються мiж iноземцями або юридичними особами, якi органiзовують для них полювання, та користувачами мисливських угiдь на пiдставi цього наказу та Правил органiзацiї полювання та надання послуг iноземним мисливцям, затверджених наказом держкомлiсгоспу України вiд 9 вересня 1999 року №83 i зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 19 жовтня 1999 року за №714/4007 (зi змiнами та доповненнями).

2.8. Вiдстрiл диких птахiв для ветеринарно-санiтарної експертизи

проводити вiдповiдно до iнструкцiї з проведення вибiркового дiагностичного вiдстрiлу мисливських тварин для ветеринарно-санiтарної експертизи, затвердженої наказом держкомлiсгоспу України вiд 9 жонтня 2001 року №94, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстiцiї України 24 жовтия 2001 року за №900/6091.

3. Республiканському Комiтету з лiсового i мисливського господарства Автономної Республiки Крим, обласним управлiнням лiсового та мисливського господарства, державному пiдприемству "Севастопольське досвiдне лiсомисливське господарство":

3.1. За узгодженням з Республiканським комiтетом Автономної Республiки Крим охорони навколишнього природного середовища, державними управлiннями охорони навколишнього природного середовища в областях, м. Севастополi та з урахуванням епiзоотичної ситуацiї в регiонi:

установити вiдповiдно для Автономної Республiки Крим, областей, м. Севастополя конкретнi дати вiдкриття та закриття полювання, днi полювання, норми добування пернатої дичини у межах, визначених цим наказом;

за поданням користувачiв мисливських угiдь визначити порядок та мiсця проведення полювання на пернату дичину в сезонi 2007/2008 року з урахуванням мiсцевих умов та вимог Конвенцiї про водно-болотнi угiддя, що мають мiжнародне значения головним чином як середовища iснування водоплавних птахiв (ратифiкована Законом Украни вiд 29.10.96 №437);

закривати полювання на окремий вид або всi види пернатої дичини в мисливських угiддях окремого користувача, району та регiону при виникненнi або загрозi поширення особливо небезпечних хвороб, у тому числi спiльних для тварин i людей.

3.2. Своєсчасно довести до вiдома всiх користувачiв мисливських угiдь та зацiкавлених державних органiв Автономної Республiки Крим, областей, м. Севастополя встановленi термiни та порядок здiйснення полювання на пернату дичину в мисливський сезон 2007/2008 року. Провести з цих питань семiнари-iнструктажi.

3.3. У спiвпрацi з Республiканським комiтетом Автономної Республiки Крим охорони навколишнъого природного середовища, державними управлiннями охорони навколишнього природного середовища в областях та м. Севастополi, державними екологiчними iнспекцiями в областях та м. Севастополi, головними управлiннями Мiнiстерства внутрiшнiх справ в Автономнiй Республiцi Крим, областях, м. Кисвi та м. Севастополi забезпечити контроль за дотриманням користувачами затверджених норм добування пернатої дичини, охороною державного мисливського фонду вiд браконьєрiв, суворе дотримання мисливцями правил полювання, технiки безпеки та ветеринарно-санiтарних вимог.

4. Користувачам мисливських угiдь:

4.1. Установити мiсця та порядок проведення полювань, конкретнi дати вiдкриття та закриття полювання на той чи iнший вид пернатої дичини, днi полювання, норми добування пернатої дичини у межах, визначених наказом територiального органу держкомлiсгоспу.

4.2. Визначити пропускну спроможнiсть мисливських угiдь, узгодити її з територiальними органами Держкрмкомлісгоспу та Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України.

4.3. Забезпечити дотримання профiлактичних заходiв щодо небезпечних хвороб. Сезон полювання починати з підтвердження відповідними державними органами ветеринарної медицини згiдно iз Законом Украни "Про ветеринарну медицину".

4.4. Забезпечити дотримання порядку облiку, видачi й повернення вiдстрiльних карток, органiзацiї та здiйснення полювання. Видавати мисливцям вiдстрiльнi картки iз зазначенням у них термiну та мiсця здiйснення полювання.

4.5. 3 метою зменшення втрат дичини видавати вiдстрiльнi картки на добування пернатої дичини в першу чергу мисливцям, якi мають мисливських собак.

4.6. Проводити обов'язкову реєстрацiю мисливцiв перед початком полювання та облiк добутих ними тварин у контрольних картках облiку добутої дичини i порушень правил полювання.

4.7. Допускати до полювання мисливцiв за наявностi в них документiв на право полювання, передбачених статгею 14 Закону України "Про мисливське господарство та полювання".

4.8. Забезпечити належну охорону державного мисливського фонду, суворе дотримання мисливцями правил полювання й технiки безпеки.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Управлiння мисливського господарства Шадуру М.В.

Голова В.М.Сiвець